Archive

Yaptığım bu çalıĢmada ġanlıurfa Ġli‟nin, Eyyübiye Ġlçesinde bulunan Harbetsuvan Tepesinde ele geçmiĢ obsidiyen aletler değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada buluntular değerlendirilmeden önce Anadolu‟da obsidiyen hammadde kaynakları genel olarak ele alınmıĢ, ardından obsidiyen aletlerin kullanım amaçlarına değinilerek obsidiyen hakkında genel bilgi verilmiĢtir. Bunun akabinde bölgedeki bulunan benzer yerleĢmeler hakkında genel bilgi verildi. ġanlıurfa‟nın tarihi ve coğrafyası anlatılarak asil konumuz olan Harbetsuvan Tepesine geçilmiĢtir. Obsidiyen aletlere geçmeden önce yerleĢim yerinin coğrafi konumu, kazı ve araĢtırma tarihçesi ve açmalar hakkında bilgi verilmiĢtir.

Son yıllarda Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait kazı ve araştırmalar sonucu büyük ve küçük boyutlarda yapılmış erkek heykelleri veya heykelcikleri ele geçmiştir. Bu erkek heykellerinin veya heykelciklerinin bazılarının benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2017 yılında Harbetsuvan Tepesi kazısında ele geçen erkek heykelciğinin de diğer yerleşimlerde bulunan heykelciklerle benzer özellikleri vardır. Yapılan bu çalışmada, Harbetsuvan Tepesi'nde ele geçmiş olan falluslu erkek heykelciği üzerinde durulmuştur. Özellikle, Harbetsuvan Tepesi erkek heykelciği ile Nevali Çori, Göbekli Tepe, Urfa-Yeni Mahalle, Karahan Tepe, Kilisik ve Gaziantep’ten ele geçmiş erkek heykelcikleri karşılaştırılacaktır.

Güneydoğu Anadolu'da son dönemlerde yapılan çalışmalar Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ışık tutmaktadır. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları ve KazıÇalışmaları Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait merkezlerin bu bölgede yoğunolduğunu göstermektedir. Göbekli Tepe başta olmak üzere Karahan Tepe, Sayburç, NevaliÇori, Ayanlar Höyük, Şanlıurfa -Yeni Mahalle, Harbetsuvan Tepesi, Sefer Tepe, Kurt Tepesi, Hamzan Tepe ve Taşlı Tepe bunlardan bir kaçıdır

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.