HARBETSUVAN TEPESĠ OBSĠDĠYEN ALETLERĠN TĠPOLOJĠK VE TEKNOLOJĠK ANALĠZLERĠ

HomeHARBETSUVAN TEPESĠ OBSĠDĠYEN ALETLERĠN TĠPOLOJĠK VE TEKNOLOJĠK ANALĠZLERĠ
HARBETSUVAN TEPESĠ OBSĠDĠYEN ALETLERĠN TĠPOLOJĠK VE TEKNOLOJĠK ANALĠZLERĠ
Author: Züleyha SEN | Year: 2022

Yaptığım bu çalıĢmada ġanlıurfa Ġli‟nin, Eyyübiye Ġlçesinde bulunan Harbetsuvan Tepesinde ele geçmiĢ obsidiyen aletler değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada buluntular değerlendirilmeden önce Anadolu‟da obsidiyen hammadde kaynakları genel olarak ele alınmıĢ, ardından obsidiyen aletlerin kullanım amaçlarına değinilerek obsidiyen hakkında genel bilgi verilmiĢtir. Bunun akabinde bölgedeki bulunan benzer yerleĢmeler hakkında genel bilgi verildi. ġanlıurfa‟nın tarihi ve coğrafyası anlatılarak asil konumuz olan Harbetsuvan Tepesine geçilmiĢtir. Obsidiyen aletlere geçmeden önce yerleĢim yerinin coğrafi konumu, kazı ve araĢtırma tarihçesi ve açmalar hakkında bilgi verilmiĢtir.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.