Archive

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde son yıllarda yapılan araştırmalar, Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen merkezler arasındaki bağlantıların sanılandan daha yoğun olduğunu ortaya çıkartmıştır. Özellikle, M.Ö. 9. binyılın başlarında ortaya çıkan bu yoğunluk, benzer özellikteki merkezlerin sayıca artması ile kendini göstermektedir. Bu merkezler; Sefer Tepe, Kurt Tepesi, Hamzan Tepe, Taşlı Tepe, Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi’dir ve özellikle “T” şeklinde dikilitaşlar ile karşımıza çıkmaktadırlar. Göbekli Tepe’nin II. tabakasında görülen “T” şeklinde dikilitaşlarla aynı boyutta dikilitaşların bulunduğu bu merkezler içerisinde, 2017 yılında Şanlıurfa Müzesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Harbetsuvan Tepesi’nde arkeolojik kazılara başlanmıştır. Daha çok kaçak kazı alanlarının yaratmış olduğu tahribatın boyutunu anlamak için yapılmış olan bu kurtarma kazısında, daha şimdiden yeni

Yaptığım bu çalıĢmada ġanlıurfa Ġli‟nin, Eyyübiye Ġlçesinde bulunan Harbetsuvan Tepesinde ele geçmiĢ obsidiyen aletler değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada buluntular değerlendirilmeden önce Anadolu‟da obsidiyen hammadde kaynakları genel olarak ele alınmıĢ, ardından obsidiyen aletlerin kullanım amaçlarına değinilerek obsidiyen hakkında genel bilgi verilmiĢtir. Bunun akabinde bölgedeki bulunan benzer yerleĢmeler hakkında genel bilgi verildi. ġanlıurfa‟nın tarihi ve coğrafyası anlatılarak asil konumuz olan Harbetsuvan Tepesine geçilmiĢtir. Obsidiyen aletlere geçmeden önce yerleĢim yerinin coğrafi konumu, kazı ve araĢtırma tarihçesi ve açmalar hakkında bilgi verilmiĢtir.

The present paper aims to assess the finds from Harbetsuvan Tepesi, which we consider a small-scale satellite settlement located some 7km southwest of Karahan Tepe. The paper also endeavours to show analogous characteristics of Harbetsuvan Tepesi by comparing the site with PPN settlements in adjacent regions. The remains of a round-plan building, a recent discovery ob- served on the surface in Harbetsuvan Tepesi, which features T-shaped pillars, is particularly notable. The remains of this building, which has characteristics analogous to ‘Enclosure F’ at Göbekli Tepe, is extremely important, as it demonstrates that round-plan buildings were still in use during the early PPNB period.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.