Archive

Bu tez kapsamında Şanlıurfa’nın 63 km doğusunda Tektek Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan, Seramiksiz Neolitik Döneme tarihlenen Kara- han Tepe ele alınmıştır. Çoğunluğu tarım arazisi içerisinde kalan Karahan Tepe’de in-situ megalitler keşfedilmiş ve bunların Şanlıurfa il sınırları içerisinde bulunan, aynı döneme tarihlenen Göbekli Tepe, Sefer Tepe, Taşlı Tepe, Yeni Mahalle, Hamzan Tepe, Nevali Çori gibi buluntu merkezlerindekilerle benzer özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bulunan materyaller ışığında Karahan Tepe’nin, Göbekli Tepe’nin 2. Tabakası, Sefer Tepe, Taşlı Tepe, Hamzan Tepe ile karşılaştırılması yapılmış ve böylece Karahan Tepe’nin Seramiksiz Neolitik Dönem’in B evresi başlarına tarihlenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Bu proje “Şanlıurfa Neolitik Dönem Araştırmaları Projesi” kapsamı altında başlatılan bir proje olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Doç. Dr. Fatma Şahin tarafından yürütülmektedir. 2021 yılında başlanan projenin ilk sezon arazi çalışmaları Mayıs-Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa Bölgesi’nde şimdiye kadar yapılan arkeolojik araştırmalar, Neolitik Dönem’de avcı-toplayıcı ilk yerleşik toplulukların daha çok yüksek platolarda ve yamaçlarda var olduğuna işaret etmektedir. Özellikle T-biçimli dikilitaşların yer aldığı Göbeklitepe ve Karahantepe gibi yerleşmeler bölgede bilinmekle birlikte yüksek noktalardaki insan hareketliliği henüz yeterince araştırılmamıştır. Bu durum göz önüne alındığında Şanlıurfa merkez ve çevresinde Tarihöncesi Dönemler için detaylı bir araştırma yapılması gerekli görülmüştür  . - . - -

On the 1:5000 maps of Karahan Tepe, the height of the hill is 705 m. The eastern terrace, where the settlement is located, has an average height of 680 m (Note 2). The southern and western slopes of the hill are very steep and rocky, and the settlement mostly occurs on the eastern and northern slopes. The eastern part of this settlement ends at a rocky plateau.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.